Общи условия

Общи условия за ползването на интернет страницата на Амиго лизинг ЕАД

Амиго лизинг ЕАД е вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 204695366. Дружеството е със седалище и адрес на управление и кореспонденция в гр. Белоградчик, 3900, ул. Алеко Константинов No 5, e-mail [email protected], тел. 070091170. Предмет на дейност на компанията е предоставяне на активи за ползване от трети лица при условията на финансов лизинг, предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, съгласно Закона за кредитните институции и изискванията за извършване на дейност като финансова институция във връзка с предоставяне на посочените небанкови финансови услуги, както и всички допълнителни и обслужващи лизинга и кредитирането дейности и други дейности и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Брандът, под който компанията осъществява дейност по предоставяне на финансов лизинг и потребителско кредитиране е AMIGO LEASING.

2. Съдържанието на тази интернет страница има информативна цел за представяне на компанията, както и основна информация за предлаганите от нея продукти и услуги. Публикуваната информация в сайта не трябва да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, реклама, оферта, предложение за конкретна сделка, друг търговски способ и/или като правен съвет. Действителната сделка може да се различава съществено по част и/или всички характеристики взависимост от конкретните параметри, както и във връзка с разпоредбите на българското законодателство.

3. Амиго лизинг ЕАД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация на сайта, което не изключва възможността да възникнат пропуски и неточностти. Компанията се стреми непрекъснато да актуализира информацията, като съдържанието подлежи на промяна без предварително уведомление от страна на Амиго лизинг ЕАД. Потребителите на сайта са отговорни за оценката, отсяването, възприемането и интерпретирането на публикуваната в него информация и съдържание, както и поемат отговорност за резултата от предприети действия въз основа на нея.

4. Потребителите трябва да положат дължимата грижа и да използват всички технически средства, за да открият, отстранят вирус или злонамерен софтуер преди да изпратят приложени документи чрез интернет страницата.

5. Компанията не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради и/или свързани с достъп до този сайт и информацията представена в нея. Амиго лизинг ЕАД не поема отговорност за вреди, причинени на техническото оборудване на потребителя, настъпили по време на и/или при осъществяването на достъп (вкл. и при опит) до информацията на сайта.

6. Дизайнът, структурата, съдържанието на този уеб сайт са обект на авторско право на Амиго лизинг ЕАД. Потребителите му могат да зареждат, отпечатват отделни страници и/или раздели единствено при условие, че това не е в разрез със Закона за авторското право и сродните му права. Без предварително писменно съгласие от страна на компанията е забранено: копирането, възпроизвеждането, модифицирането и разпространението на съдържанието и публикациите на интернет страницата, както и включването й като връзка в друг уебсайт е забранена.

7. Амиго лизинг ЕАД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационните ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на трети лица.

8. Амиго лизинг ЕАД си запазва правото по свое усмотрение да променя или замества тези Общи условия по всяко време. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща се до графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Компанията не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на интернет страницата.

9. Амиго лизинг ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

10. Достъпвайки нашия интернет сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и сте се съгласили с правилата и условията за ползване на интернет страницата на Амиго лизинг ЕАД.