УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, отнасящи се за промоционална игра на AMIGO LEASING.
1. Общи
1.1. Възложител и организатор на Промоцията е Амиго Лизинг ЕАД, гр. София, бул. Христофор Колумб 43 (наричан по-долу „Организатор“). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на сайта https://www.amigoleasing.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://www.amigoleasing.bg
1.2. Срок: Промоцията се провежда за периода от 17.06.2019 до 17.08.2019 г., включително.
1.3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.
1.4. Официален комуникационен партньор: Иван Нанков и неговият YouTube канал – https://www.youtube.com/channel/UCr2fKpPO2YFWng1E9_hLjMA
1.5. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията.
С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
2. Участници
2.1. Участник в Промоцията може да бъде всяко физическо лице, навършилo 18-год. възраст, с постоянен адрес в България, използвало инструмента „Полезно“ в сайта на Амиго Лизинг ЕАД https://www.amigoleasing.bg/polezno/.
2.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Амиго Лизинг ЕАД.
2.3. Всяка седмица един човек използвал безплатния инструмент „Полезно“ в сайта на Амиго Лизинг ЕАД, ще печели карта за гориво на стойност 50лв.
3. Механизъм
Подарък: Карта за гориво на стойност 50 лв..
Всеки участник, спечелил карта подарък за гориво на стойност 50лв., може да се възползва от нея в обектите, на:
Бензиностанции ЕКО, в цялата страна;
Бензиностанции Петрол, в цялата страна.
4. Получаване на промоционална карта и оповестяване спечелили
Всяка седмица на лотариен принцип ще бъде теглен един печеливш, който може да получи своята карта подарък по куриер или в някой от офисите на Амиго Лизинг в страната.
Спечелилите ще бъдат оповестени в YouTube канала на Иван Нанков.
Всеки спечелил ще получи имейл с информация, че е спечелил награда.
Картата е на стойност 50лв..
Получаването на промоционална карта не представлява условие за сключването на договор за финансов лизинг и не е основание за получаване на отстъпка/и по лизинговия договор.
5. Други
5.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да деактивира промоционалната карта за всеки, който не спазва Официалните правила или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
5.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Промоцията, включително, но не само вреди върху ползваните от тях услуги.