Уведомление

Администраторът на данни е: ‘‘Амиго Лизинг’’ ЕАД, ЕИК 204695366 със седалище и адрес на управление в гр. Белоградчик, 3900, ул. Алеко Константинов No 5.
Събираните и обработваните за мен лични данни могат да бъдат:
общи лични данни: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, националност, постоянен и настоящ адрес, данни по документ/и за самоличност, данни за комуникация (и-мейл, телефон); данни за превозното средство; данни от звукозаписи на телефонни разговори; данни за действия, извършени на електронната страница и онлайн чат; финансова и имуществена информация (банкови сметки, доходи и източници на доходи, кредити, задължения, собственост и пр.); участия в дружества и свързани лица; образование; семейно положение; месторабота; произход на средствата.
В случай на отказ да предоставя личните си данни, Дружеството няма да може да ми предостави исканата услуга, респективно да бъде сключен лизингов договор/договор за кредит.
Правни основания за обработването на личните данни:
 • сключване и изпълнение на договор, вкл. преддоговорните отношения
 • за предоставяне на услуги и информация
 • спазване на законови задължения, възложени на Администратора на данни
 • предоставено съгласие
 • за гарантиране на законни интереси на Администратора.
Данните са нужни за целите на:
 • одобрение и сключване на Договор за финансов лизинг/кредит и по-специално за изготвяне на договор и извършване на проверки и получаване на данни от трети лица (администратори на лични данни), ЦКР при БНБ, Имотен регистър, Търговски регистър, Централен регистър на длъжниците, НОИ (вкл. но не само на наличните в информационната му система данни за размера на осигурителния ми доход, данни за осигурителя, извършени осигурителни плащания, вноски по фондове и пр.), НАП, НБ „Население” и други регистри с цел идентификация, оценка на кредитоспособността ми, проверка на верността на предоставената от мен информация, установяване произход на средства и действителни собственици, предодвратяване на измами, изпълнение на задълженията по Договора;
 • изпълнение на Договора за финансов лизинг/кредит – издаване на пълномощни за управление на активите; вписване като ползвател в Свидетелството за регистрация на МПС; администриране на получени призовки, фишове, актове, наказателни постановления за извършени нарушения; сключване на застрахователни договори „Каско на МПС” и ГО; съдействие при сервизиране на МПС; счетоводно отчитане на получени суми по договор;
 • прекратяване на Договора за финансов лизинг/кредит;
 • съдебно и извънсъдебно събиране на дължими суми, в това число, но не само, за подготовка и завеждане на искови, заповедни, обезпечителни и други производства пред съдилищата, за целите на изпълнителни производства, за целите на сключване на съдебни и извънсъдебни спогодби;
 • последващо кандидатстване за лизингово финансиране или друг продукт или услуга, предлагана от Дружеството;
 • на основание защита на своя законен интерес, Администраторът може да обработва лични данни от видеозаписи и звукозаписи с цел подобряване качеството на обслужване, разрешаване на правни спорове, защита на имуществото и собствеността, предотвратяване на престъпления;
 • осигуряване на ефективна комуникация.
Съхранение на данните на:
 • електронен и хартиен носител, за което са предприети необходимите организационни и технически мерки за защита.
Категории получатели, на които е възможно разкриването на лични данни при спазване изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни: външни консултанти; одитори; счетоводители; сервизни доставчици; доставчици на автомобили; финансиращи Дружеството институции (вкл. във връзка с предоставянето на обезпечения на финансиращите страни); лица, специализирани в анализ и оценка на риска; на държавни и общински органи в изпълнение на нормативноопределени задължения на администратора – на БНБ, ЦКР, КФН, ГФ, ЦРОЗ, МВР, НАП, КАТ и др.; на застрахователни компании и застрахователни посредници; на трети лица за целите на управление на кредита и/или за събиране на вземания и компании от групата на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД, ЕИК 202304242.
Срок за съхранение на лични данни
Данните ще бъдат съхранявани в срок от 5 (пет) години след неодобрение за финансиране от страна на Дружеството или отказ на клиента да сключи Договор или съответно 10 (десет) години след прекратяване на договорните правоотношения или приключване на съдебно дело с влязло в сила решение. Срокът започва да тече от 01 януари на годината, следваща тази на неодобрението/отказа/прекратяването на отношенията/приключване на делото. Данните от видеозаписите ще бъдат съхранявани в срок от 60 (шестдесет) дни. Данните от звукозаписите ще бъдат съхранявани в срок от 3 (три) месеца.
“АМИГО ЛИЗИНГ” EАД осигурява упражняването на всички приложими права спрямо личните данни, които обработва като: достъп, информация, коригиране, ограничаване на обработването, възражение, преносимост, изтриване, жалба до КЗЛД (гр. София, бул. Цветан Лазаров 2, [email protected]) и др.
Информиран/а съм, че в случай че обработването на личните данни се основава единствено на моето съгласие, имам право да направя писмено оттегляне на съгласието по всяко време, но това не влияе върху законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди то да бъде оттеглено.
Длъжностно лице по защита на данните: при въпроси относно личните данни, може да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на ел. поща: [email protected]
Подробна информация относно поверителността на данните, може да бъде открита в Политиката за защита на данните на следния уебсайт https://www.amigoleasing.bg/privacy-cookies/  Тези права могат да бъдат упражнени чрез подаване на заявление лично или чрез електронна поща. Възможно е администраторът да поиска допълнителна информация с цел идентификация.