Мерки за отсрочване и уреждане на задълженията по договори за финансов лизинг/кредит с оглед пандемията от COVID-19

Новини


Мерки за отсрочване и уреждане на задълженията по договори за финансов лизинг/кредит с оглед пандемията от COVID-19

Уважаеми клиенти,
Амиго Лизинг ЕАД въвежда прилагането на конкретни мерки за отсрочване и уреждане на задълженията по договори за финансов лизинг/кредит с оглед пандемията от COVID-19. Мерките се прилагат от Амиго Лизинг ЕАД от 10 април 2020 г. и се основават на Насоките на Европейския банков орган, както и на одобрения от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното от НС извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19. Въпреки че Амиго Лизинг ЕАД не е дъщерно дружество на банка, компанията, като финансова институция по чл. 3 от ЗКИ с дейност „финансов лизинг” и „отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства”, заявява желанието си за присъединяване към Реда.
Амиго Лизинг ЕАД ще подкрепя своите клиенти като ще прилага следния предвиден в Реда механизъм:
Отсрочване на дължимите суми по главницата за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Дължимата за периода лихва, както и останалите задължения по договора и приложимите Общи условия, се плащат съгласно уговореното в договора. Погасителният план се удължава в зависимост от броя на месеците, в които не е плащана главница, но с не повече от 6 месеца.
Прилагането на механизма се съгласува между страните, като е необходимо:
– да сте лизингополучател/кредитополучател – физическо или юридическо лице, по договор за лизинг/кредит, сключен преди 31.03.2020 г.
– да имате или да очаквате затруднения за изпълнение на задълженията си по договора за лизинг/кредит във връзка с COVID-19
– да сте обслужвали редовно задълженията си по договора за лизинг/кредит към 01.03.2020 г. или към посочената дата да имате забава в плащанията до 90 дни
– най-късно до 22 юни 2020 г. да заявите изрично желанието си да ползвате облекчение като попълните и изпратите искане за това на и-мейл адрес [email protected] или се свържете с нас на тел. 0700 91 170. Формуляр на искането може да намерите тук. Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаването на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправянето на искането за отсрочване сте в забава, отсрочването може да се приложи само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.
След разглеждане на искането, служител на Амиго Лизинг ЕАД ще се свърже с Вас, за да се съгласуват конкретните параметри на отсрочването и начина на подписване на споразумение към договора във връзка с облекчението. Следва да знаете, че имате възможност да се откажете от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото. Амиго Лизинг ЕАД може да съгласува с Вас и други облекчения и схеми на отсрочване.
С уважение,
Екипът на Амиго Лизинг ЕАД

Сходни публикации